Tübitak Doktora Bursları

Tübitak Doktora Bursları 

2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı (2017)
2213 – YURT DIġI LĠSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (2017)
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)

bağlantı
Burs Verilecek Alanlar:
 Malzeme Teknolojileri
 Biyomalzemeler
 Enerjik Malzemeler
 Elektronik – Elektromanyetik Malzemeler
 Lazer Teknolojileri
 Optik
 Algılayıcılar
 Nanoteknoloji
 Nükleer Enerji
 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
 Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
 Sistem Mühendisliği
 Bilgi Güvenliği
 Yazılım Doğrulama ve Geçerleme / Yazılım Geliştirme Metodolojileri / Yazılım Gereksinim Mühendisliği / Yazılım Tasarımı
 Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
 Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemleri
 Uzay Aracı Sistem Tasarımı

 

Kimler Başvurabilir

 

Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

1. T.C. vatandaşı olmak 2.

1 Ocak 2017 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (1 ocak 1983 ve sonrası doğumlu olmak)

3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak (EĢdeğer Tablosu için tıklayınız)

4. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Ülke dışında öğrenim görüp
de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda BİDEB Yürütme Komitesi tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır). Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. 5. Yurt dışında doktora eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek (Yabancı Dil Puanının yeterliliği BİDEB Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.)

 

Burs Miktarı ve Ödeme KoĢulları Verilecek eğitim bursu, doktora eğitiminin ilk iki (2) yılını kapsamaktadır. Bursluluk süresince bursiyerlere, yaşam gideri (aylık 1.800 ABD Doları), öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları ödenir. Öğrenim harçları kapsamında bursiyerin sadece eğitimine ilişkin temel harcamalar karşılanmaktadır, dernek-kulüp ücreti, ulaşım ücreti, sağlık-sosyal tesis ücreti, oda-yurt-konaklama ücreti ve benzeri diğer ücretler karşılanmamaktadır. Sağlık sigortası olarak ise sadece zorunlu, temel sağlık sigortası masrafları karşılanmaktadır. Buna ek olarak, bursa hak kazanan fakat henüz geçerli bir üniversiteden kabul almamış adayların, – şartları sağlayan üniversiteler için başvuru bedelleri; – bir adet genel yetenek sınavı (Graduate Record Exam (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT), vb.) – vize bedelleri, toplamda 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla faturası karşılığında ödenir. (Ödemenin yapılabilmesi için geçerli bir fatura ibraz edilmelidir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresi fatura olarak kabul edilmemektedir).

 

BaĢvuru Süreci ve Adaylardan Ġstenen Belgeler:

 

1. Adayın internet üzerinden doldurduğu başvuru formunun imzalı PDF çıktısı, 2. Adayın Özgeçmişi ve yayın listesi (varsa), 3. TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS veya YDS yabancı dil sınav sonuç belgesi (bkz. Yabancı Dil Puanları) (Başvuru sahibi lisansüstü eğitim yapmayı planladığı üniversitenin eğitim dilinde öğretim yapan yurt içi/yurt dışındaki bir üniversiteden lisans ya da yurt dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans derecesi almış ise diplomalarının onaylı örneğini yüklemesi durumunda yabancı dil sonuç belgesi şartı aranmaz.),
2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı (2017) Sayfa 3/7
4. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgelerinin (transkriptler), 5. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimine ait mezuniyet belgesinin “aslı gibidir” onaylı sureti, 6. Geçerli ALES sonuç belgesi veya (geçerlilik süresi içinde olmak koşuluyla) GRE veya GMAT sonuç Belgesi (EĢdeğer Tablosu için tıklayınız),

7. Mezun olduğu/olacağı lisans programına Türkiye genelinde yerleştirilme sıralamasını gösteren ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı,

8. Adayın yurtdışında doktora eğitimi yapmak istemesinin nedenlerini içeren ayrıntılı niyet mektubu, 9.

En az 1 adet Referans Mektubu (Referans mektubunu tarayıcıdan geçirerek pdf formatında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.)

Adayların, her yıl BĠDEB tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine baĢvuru yaptıktan sonra, Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formunun çıktılarını alıp imzalayarak son başvuru tarihini takip eden 5’inci iĢ günü mesai bitimine kadar BĠDEB’e ulaĢtırmaları gerekmektedir. Islak imzasız, faks veya diğer elektronik yollarla ve eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmez. Son teslim tarihinden sonra TÜBİTAK’a ulaştırılan başvuru belgeleri de kabul edilmez. BAġVURU TARĠHLERĠ

 

1.Dönem: 1 ġubat 2017 – 24 Mart 2017

 

2.Dönem: 1 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017

 

DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ: Ön değerlendirme: Başvurular, belirlenen alanlara uygunluğu, adayların lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasındaki başarı durumları, ALES/GRE/GMAT puanları, öğrenim gördükleri bölüme ve yabancı dil seviyelerine göre Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirmede adayların akademik nitelikleri, konu üzerindeki ön bilgileri, araştırmaya yatkınlıkları, üzerinde çalışılması planlanan konuları içeren niyet mektubu ve referans mektubu gibi kriterler dikkate alınarak adaylar arasında sıralama yapılır. Alanlara göre desteklenecek bursiyerler, bu sıralama ve BİDEB bütçesi göz önünde bulundurularak, BİDEB Yürütme Komitesi tarafından belirlenir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir. Ön değerlendirme esnasında kullanılacak sıralama puanı hesaplanırken, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması*, ALES puanı** ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralaması esas alınır. Ön değerlendirme sıralama puanları, başvuran adayın öğrencilik statüsüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 Son sınıf lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki lisans not ortalamasının %40’ının, ALES puanın %30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı  Lisans mezunları için: Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %40’ının, ALES puanının %30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı  Yüksek lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının %10’unun, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’unun, ALES puanını %30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı  Yüksek lisans mezunları için: Yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’unun, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’unun, ALES puanının %30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı * Değerlendirme aşamasında mezun olunan üniversitenin temel not sistemi esas alınır, yüzlük sisteme göre verilmiş notlar aynen bırakılır, 4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak 100’lük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre dönüştürdükleri notlar esas alınmaz. Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından hazırlanan dönüşüm tablosuna göre yapılır. ** ALES puanı veya eşdeğerliği TÜBİTAK-BİDEB tarafından belirlenmiş olan GRE veya GMAT sınav puanı (Doktora için başvuru yapılan alanla ilgili yurt dışındaki üniversite tarafından istenen sınav belgesi (GRE ya da GMAT) esas alınır. *** 15.000 sayısının, başvuru sahibinin mezun olduğu/olacağı lisans programına ÖSYM giriş sıralamasına bölünmesiyle elde edilen sayı, 30’dan küçük ise, bölme sonucu bulunan sayı toplama eklenir. Bölmeden elde edilen sayı 30’dan büyük ise, toplama sadece 30 eklenir. Mülakat: Ön değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan başlayarak, desteklenecek bursiyer sayısının 8 katı kadar aday, alanlarına göre belirlenen jüri/panel/danışman tarafından yapılacak mülakatla değerlendirilir. Mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru sırasında henüz lisans/yüksek lisans mezunu olmayanlar bursiyer seçilmeleri halinde mezun oldukları zaman program ilanında belirtilen ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlamaları gerekir, aksi halde bursiyerlik hakları iptal edilir. Bursa hak kazanan bursiyer adayının bursunu başlatabilmesi için:  Bursa hak kazandıktan sonra “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile yükümlülüklerini belgelendirmesi,
2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı (2017) Sayfa 5/7
 Burs onay tarihinden itibaren bir yıl içinde, başvuru yapılan dönemde ilan edilen TIMES (TIMES Higher Education World University Rankings) üniversite sıralamasında alan bazında ilk 100 içerisinde yer alan bir üniversiteden (kayıt-kabul ofisinden) ve baĢvuru yaptığı alanda kabul belgesi alması (doktora eğitimi dışında araştırma, ihtisas vb. bir durum için alınan kabul belgeleri geçersizdir). Kabul belgesinde öğrencinin çalışma yapacağı konu ve içeriği detaylı olarak açıklanmalı, danışman bilgisi bulunmalıdır.  Üniversite kabul belge tarihinden itibaren, bir yıl içinde doktora eğitimine başlaması gerekmektedir. Verilen süre içerisinde şartları sağlayan ve BİDEB tarafından uygun görülen bir kabul belgesi alamayan veya eğitimine başlamayanların bursiyerlikleri düşer ve bu kişiler hiç bir hak talebinde bulunamaz. Ancak, bursunu mücbir sebeplerden başlatamayan bursiyerler için BİDEB Yürütme Komitesi tarafından verilecek karara göre işlem yapılır. Kabul belgesi almadan önce program kapsamında verilecek destekler (üniversiteler için başvuru bedelleri, dil seviye tespit ve genel yetenek sınav bedelleri) için üniversite kabul belgesi şartı aranmaz. EĞĠTĠM SÜRESĠ VE BURSUN DEVAMLILIĞI Doktora eğitimini tamamlamak için bursiyere tanınan azami öğrenim süresi 5 (beş) yıldır. Doktora eğitimini mücbir sebeplerle (sağlık vb.) belirtilen sürede tamamlayamayan bursiyerlere BİDEB Yürütme Komitesi kararıyla en fazla iki yıla kadar burssuz süre uzatımı verilebilir. Yurt dışı doktora burslarının devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına ve eğitimine ara vermeden devam etmesine bağlıdır. Bursiyerin eğitimi devam ederken izinsiz olarak Türkiye’de bulunması halinde bulunduğu sürelere ait burs ödemesi yapılmaz, daha önceden yapılmış ise ödenecek burslarından mahsup edilir veya geri alınır.

 

BİDEB, bursiyerin her eğitim yarıyılı sonunda göndermekle yükümlü olduğu belgeler ile üniversitedeki danışmanının ve varsa BİDEB tarafından kendisi için görevlendirilen yurt içi akademik danışmanının raporları ışığında bursiyerin doktora eğitimi süresince yaptığı çalışmalarını izler ve değerlendirir. Çalışmaları yetersiz görülen bursiyerler önce uyarılır; bu durum izleyen dönemde de devam ederse BİDEB Yürütme Komitesi kararı ile bursu kesilebilir. Program ilanı, web sayfası ve e-posta ile yapılacak duyuru ve kurallara uymayan bursiyerlerin bursu durdurulur ve gerekirse BİDEB Yürütme Komitesi kararı ile bursu kesilebilir. YÜKÜMLÜLÜKLER Rapor Verme Yükümlülüğü: Bursiyer her dönem başında, üniversiteye kayıt belgesini; her dönem sonunda notlarını ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript) ile lisansüstü eğitim çalışmasının seyrini belirten danışman yazısı ve izleme formunu posta yoluyla BİDEB’e göndermek zorundadır. BİDEB, gönderilen bu belgeler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre gerekiyorsa bursun devamına ya da kesilmesine karar verir.
2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı (2017)
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü: Bursiyer, doktora eğitimini tamamladıktan sonra herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bir ay içinde yurda dönmek zorundadır. Yurda döndüğünde yapması gereken mecburi hizmet süresi, burs süresinin iki katıdır. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere, yurda dönen bursiyerler dönüş tarihini izleyen ilk üç ay içerisinde TÜBİTAK’a bağlı Enstitülerde çalışmak üzere TÜBİTAK’tan resmi talepte bulunmak ve TÜBİTAK tarafından kendilerine önerilen Enstitülerde çalışarak, mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlayabilir. Yurda dönüş tarihini izleyen üç ay içerisinde resmi talepte bulunmasına rağmen, TÜBİTAK tarafından üç ay içerisinde iş önerisinde bulunulmaması durumunda, bursiyer yurt içi mecburi hizmetini kendisinin önerdiği ve BİDEB Yürütme Komitesi’nin uygun gördüğü alanı ile ilgili herhangi bir işte çalışarak tamamlamak zorundadır. Bursiyer yurt içindeki mecburi hizmeti süresince, yılda bir kere çalıştığı yeri ve süreyi gösteren bir belgeyi BİDEB’e iletmek zorundadır.

 

Bursiyer mecburi hizmet süresinin iki yılını tamamlamadan yurt dışı doktora sonrası çalışmalarına başlayamaz. Askerlik süresi ve yurt dışı doktora sonrası çalışmalar mecburi hizmet süresine sayılmaz. Geri Ödeme Yükümlülükleri: Bursiyerin doktora eğitimini başarısızlık nedeni ile belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması ya da yurt içi mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda kurumun kendisi için yaptığı tüm ödemeler yurt dışına gitmeden önce düzenlemiş olan Yüklenme ve Kefaletname Senedi hükümleri uyarınca yasal faizi ile birlikte döviz (destek verilen yabancı para cinsi) olarak geri alınır. Ancak bursiyerin, başarısızlığı ve/veya mecburi hizmetini yerine getirememesi, sağlık, ölüm gibi mücbir sebeplere dayanıyorsa, bursiyerin mecburi hizmet ve/veya geri ödeme yükümlülüğü BİDEB Yürütme Komitesi kararı ile kaldırılabilir. BaĢka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri: Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde bu durumu 15 gün içinde BİDEB’e bildirmekle yükümlüdür. Diğer Hususlar:  Bursiyer, program ilanında, yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedinde ve e-posta yoluyla belirtilen kurallara uymak zorundadır. Kurallara uymayan bursiyerlerin durumu, BİDEB Yürütme Komitesi toplantısında görüşülerek bursunun durdurulmasına veya kesilmesine ve aldığı bursları iade etmesine karar verilebilir.  Doktora eğitimi için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini, telefon numarası ve banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.  Yurt dışındaki üniversitelere başvuru/kabul sürecinde adayları yönlendirmek ve öğrenimleri boyunca akademik gelişimlerini takip ederek BİDEB’e raporlamak üzere bursa hak kazanan her bir aday için yurt içi/yurt dışı akademik danışman görevlendirilebilir.  Bursiyer, onaylanan doktora eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi BİDEB Yürütme Komitesi’nden izin almadan değiştiremez.  Bursiyer, doktora eğitimi için belirlenen azami süre içerisinde eğitimini tamamlayarak yurda dönmek ve mecburi hizmetini yerine getirmek zorundadır.

 Bursiyer mezun olduktan sonra diplomasının ve tez özetinin bir kopyasını Kuruma vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.

EKLER Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu ALES için GRE-GMAT eşdeğer tablosu İletişim: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı BİDEB-2213 Programı Koordinatörlüğü TÜBİTAK Ek Hizmet Binası, Akay Cad. No:6, Bakanlıklar/ANKARA Tel: (0312) 298 9545 bideb2213@tubitak.gov.tr 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Web Sayfası

Yorum Yazın

Burs Başvuruları Başladı :Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Burs Başvuruları Başladı:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek eğitim ve araştırma bursu başvuruları başlamıştır.

Başvurular 16-25 Kasım 2016 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki burs uygulamasından yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 Lisans Burs İlanı

 Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) Burs İlanı

 

ayk-burs-ilan-2016

Yorum Yazın

Burs Veren Vakıf : Şahinler Vakfı

Burs Veren Vakıf : Şahinler Vakfı İstanbul’da 500 kişiye burs veriyor

şahinler vakfı burs
şahinler vakfı burs

Eğitim Bursuna Başvuru Şartları:

 • İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin Tıp fakültelerini yeni kazanan öğrenciler,
 • İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık II. Öğretimlerini yeni kazanan öğrenciler başvurabilir.
Burs Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
 • Vakfın vereceği form,
 • Öğrenci belgesi,
 • Varsa kardeşlerinin öğrenci belgeleri,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Gelir durumu belgesi,
 • Herhangi bir kurumda çalışıyorsa babasının ve annesinin maaş belgesi, kendi işi ise bunu ispatlayan gelir belgesi, çalışmıyor ise işsizlik belgesi,
 • Kendi işi ise bunu ispatlayan gelir belgesi,
 • Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.
NOT: Vakfın verdiği form önlü-arkalı eksiksiz doğru olarak doldurulup imzalanmalıdır. Formu eksik dolduranların evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular vakıfa şahsen yapılacaktır. Burs başvuruları 01 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında kabul edilecektir. Bursu kazananlar listesi Kasım ayında açıklanacaktır.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi, No:22 D Blok
Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 484 23 13
Faks: 0212 886 32 76
E-Mail: vakif@sahinlerholding.com.tr

https://www.facebook.com/bursverenvakiflar/

Yorum Yazın

BURS VEREN VAKIF- SABANCI VAKFI 450 TL BURS VERİYOR

SABANCI VAKFI 2016-2017 Döneminde ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 9 ay boyunca aylık 450 tl burs verecek.Burs almak için aşağıdaki üniversiteri kazanmış olmak ve LYS puanının yeterli olması gerekiyor.

burs_veren_vakif

Üniversiteler Ankara,Bozağiçi,Odtü,iTü,Çukurova,Ege,Gazi,Dokuz Eylül,Hacettepe,İstanbul,Marmara ve Yıldız Teknik üniversitesi öğrencileri başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi:14 Ekim 2016

Başvuru Yeri:Üniversite burs ofisleri/öğrenci işleri.

Burs ayrıntılı bilgi

Yorum Yazın